Evangelho de João Capítulo 1 Interlinear Grego-Português


Baixe este Evangelho de João Capítulo 1 Interlinear Grego
Ἐν    ἀρχῇ  ἦν   ὁ Λόγος  καὶ  ὁ Λόγος  ἦν  πρὸς τὸν Θεόν

No começo  era  a palavra    e    a palavra estava com o   Deus

 

    καὶ    Θεὸς        ἦν      ὁ    Λόγος      Οὗτος ἦν        ἐν ἀρχῇ 

e     um deus        era     a  palavra       Este  estava      no começo

 

πρὸς τὸν Θεόν   πάντα                δι’      αὐτοῦ          ἐγένετο

com   o   Deus. Todas as coisas por intermédio dele vieram a ser

 

 καὶ χωρὶς αὐτοῦ         ἐγένετο         οὐδὲ                ἕν 

e   à parte    dele        veio a ser   nem mesmo   uma coisa

 

      ὃ γέγονεν        4            ἐν αὐτῷ       ζωὴ     ἦν 

o que veio a existir        por meio dele    a vida    foi

 

 

καὶ ἡ ζωὴ  ἦν   τὸ φῶς   τῶν ἀνθρώπων 

e   a  vida  era   a luz       dos   homens

 

 

καὶ τὸ φῶς   ἐν  τῇ   σκοτίᾳ    φαίνει 

e    a luz          em  a  escuridão   brilha

 

 

καὶ ἡ   σκοτία     αὐτὸ     οὐ   κατέλαβεν

e    a  escuridão     ela     não    venceu

 

 

Ἐγένετο         ἄνθρωπος      ἀπεσταλμένος   παρὰ Θεοῦ 

Veio a existir  um homem  tendo sido enviado      de   Deus

 

 

ὄνομα    αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν

nome   para ele João.        Este   veio     para testemunho

 

 

     ἵνα                 μαρτυρήσῃ         περὶ      τοῦ φωτός 

a fim de que    testemunhasse      a respeito     da luz

 

 

          ἵνα          πάντες    πιστεύσωσιν         δι’          αὐτοῦ 

a fim de que     todos       acreditassem            por intermédio dele

 

 

οὐκ ἦν ἐκεῖνος   τὸ φῶς  ἀλλ’ 

não   era aquele       a luz     mas

 

 

        ἵνα             μαρτυρήσῃ           περὶ     τοῦ φωτός

a fim de que   testemunhasse    a respeito  da     luz

 

 

Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει 

Era a luz      a verdadeira  que dá luz

 

 

    πάντα         ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον 

toda sorte [de] homens         vinda      ao  mundo

 

 

10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν     καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ    ἐγένετο 

Em  o mundo estava    e   o mundo por meio dele veio a existir

 

 

καὶ ὁ κόσμος    αὐτὸν οὐκ    ἔγνω 

e     o   mundo     ele     não  conheceu

 

 

11 εἰς τὰ ἴδια* ἦλθεν καὶ οἱ ἴδιοι    αὐτὸν οὐ παρέλαβον 

para  os próprio [lar] veio e os próprios   ele  não receberam

 

 

12  ὅσοι                 δὲ         ἔλαβον     αὐτόν 

A tantos quantos  pois     receberam     ele

 

 

ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν  τέκνα Θεοῦ      γενέσθαι   

deu    lhes      autoridade   filhos de Deus   se tornarem

 

 

   τοῖς πιστεύουσιν       εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ

os    que acreditavam      em   o nome       dele

 

 

 13 οἳ       οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ 

os [que] não  do sangue    nem   da vontade  da carne    nem da

 

 

θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν

vontade   do homem mas de Deus  nasceram

 

 

14 Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ    ἐγένετο     καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν 

E a    palavra carne        veio a ser    e   residiu        entre nós

 

 

καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ δόξαν ὡς μονογενοῦς 

e  observamos     a     glória  dele   glória  como  unigênito

 

 

παρὰ Πατρός πλήρης      χάριτος     καὶ ἀληθείας 

de um pai      cheio de bondade imerecida  e verdade

 

 

15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ  περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων

João     testemunha     sobre  ele    e     clamou   dizendo

 

 

 Οὗτος ἦν     ὃν                           εἶπον        

Este   era  aquele de quem   eu  estava dizendo

 

 

       Ὁ              ὀπίσω     μου      ἐρχόμενος

Aquele que   atrás de    mim        vem

 

 

ἔμπροσθέν μου γέγονεν      ὅτι       πρῶτός μου   ἦν 

na frente  minha veio a estar  porque  antes de mim  era

 

 

16 Ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες

Porque de  a     plenitude        dele    nós     todos

 

 

 ἐλάβομεν καὶ                χάριν           ἀντὶ             χάριτος 

recebemos sim  bondade imerecida sobre bondade imerecida

 

 

17 ὅτι   ὁ νόμος       διὰ          Μωϋσέως ἐδόθη           ἡ χάρις 

Porque a Lei        por meio de  Moisés    foi dada       a  bondade imerecida

 

 

καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ        ἐγένετο 

e    a   verdade   por meio de Jesus Cristo veio a ser

 

 

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε μονογενὴς Θεὸς 

Deus  ninguém   tem visto    jamais     unigênito  deus

 

 

ὁ ὢν            εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο

O que está     junto ao seio      do     pai       ele    tem explicado

 

 

19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία  τοῦ Ἰωάννου ὅτε ἀπέστειλαν

E   este      é     o   Testemunho de   João     quando  enviaram

 

 

 πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς    καὶ 

a       ele         os    judeus  de Jerusalém   sacerdotes e

 

 

Λευίτας      ἵνα        ἐρωτήσωσιν αὐτόν    Σὺ   τίς    εἶ 

levitas   a fim de que  questionassem ele: Você quem é

 

 

20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ   ἠρνήσατο

e   ele confessou         e     não   negou ele

 

 

 καὶ ὡμολόγησεν  ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ Χριστός 

e    ele confessou    que  Eu   não  sou  o  Cristo

 

 

21 Καὶ ἠρώτησαν        αὐτόν      Τί      οὖν     σὺ    Ἠλίας εἶ 

E     eles perguntaram  lhe          O que   então  você   Elias   é

 

 

Καὶ λέγει Οὐκ εἰμί      Ὁ προφήτης εἶ σύ Καὶ ἀπεκρίθη   Οὔ 

E  ele disse não sou     O  profeta    é você     e  respondeu não

 

 

22       Εἶπαν                  οὖν     αὐτῷ    Τίς    εἶ      ἵνα 

Eles responderam    portanto   a ele    Quem   é      a fim de que

 

 

ἀπόκρισιν      δῶμεν    τοῖς   πέμψασιν

uma resposta   demos    aos  que enviaram

 

 

 ἡμᾶς     τί       λέγεις         περὶ        σεαυτοῦ 

nós    o que   você diz      a respeito   de você mesmo

 

 

23        Ἔφη       Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Εὐθύνατε 

Ele foi dizendo   Eu  uma voz  clamando em   o ermo    Preparai

 

 

τὴν ὁδὸν       Ιεωα # καθὼς     εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης

o caminho de Jeová   assim como  disse   Isaías      o   profeta

 

 

24 Καὶ    ἀπεσταλμένοι              ἦσαν      ἐκ τῶν Φαρισαίων 

E  os tendo sido enviados          eles eram   de  os   Fariseus

 

 

25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ  

E    perguntaram lhe       e disseram  lhe

 

   Τί           οὖν       βαπτίζεις

porque    então     você batiza

 

εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης 

se você não é o Cristo     nem    Elias    nem  o profeta

 

 

26 Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι 

Respondeu    lhes  o    João       dizendo  Eu  batizo       em   água

 

 

μέσος       ὑμῶν     ἕστηκεν* ὃν              ὑμεῖς    οὐκ   οἴδατε 

no meio de vocês    de pé    aquele [que] vocês   não   conhecem

 

 

27 ὁ ὀπίσω μου     ἐρχόμενος          οὗ         οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος 

o  depois de mim  que está vindo   de quem   não sou  eu  digno

 

 

ἵνα           λύσω    αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος 

que      eu desate     dele     o  cordão     da    sandália

 

 

28 Ταῦτα      ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο         πέραν        τοῦ Ἰορδάνου

Essas coisas   em Betânia ocorreram   do outro lado  do Jordão

 

 

 ὅπου ἦν      ὁ Ἰωάννης βαπτίζων

onde estava o João       batizando

 

 

29 Τῇ    ἐπαύριον  βλέπει  τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν

No dia seguinte   ele observa o Jesus         vindo       a    ele

 

 

 καὶ λέγει Ἴδε      ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ      ὁ αἴρων

e ele diz     Olha o cordeiro  de Deus  o que está tirando

 

τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου 

o     pecado       do  mundo

 

 

30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ             οὗ    ἐγὼ εἶπον 

Este     é      a respeito de    quem   eu    disse

 

 

Ὀπίσω μου     ἔρχεται      ἀνὴρ 

depois de mim ele vem um homem

 

 

ὃς         ἔμπροσθέν μου    γέγονεν     ὅτι πρῶτός μου       ἦν 

o qual  na frente de mim tem estado porque antes de mim existia

 

 

31 κἀγὼ οὐκ        ᾔδειν     αὐτόν ἀλλ’ ἵνα 

e eu    não  tinha conhecido ele  mas para que

 

 

        φανερωθῇ              τῷ Ἰσραὴλ

ele fosse manifestado        a Israel

 

διὰ τοῦτο         ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων 

a razão porque   vim     eu    em água batizando

 

 

32 Καὶ       ἐμαρτύρησεν   Ἰωάννης λέγων 

também   deu testemunho   João    dizendo

 

 

ὅτι           Τεθέαμαι            τὸ Πνεῦμα 

visto que  Tenho observado   o espírito

 

 

καταβαῖνον ὡς περιστερὰν

descendo    como   pomba

 

 

 ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν        ἐπ’      αὐτόν 

do  céu        e    permaneceu   sobre       ele

 

 

33 κἀγὼ οὐκ       ᾔδειν      αὐτόν ἀλλ’ ὁ   πέμψας      με  

Até  eu  não tinha conhecido ele    mas o que tem enviado a mim

 

 

βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν

a batizar   em água   aquele a mim disse

 

Ἐφ’          ὃν         ἂν         ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον 

sobre quem   for que       vires    o  espírito  pousando

 

 

καὶ      μένον      ἐπ’    αὐτόν οὗτός ἐστιν 

e   permanecendo  sobre ele    este   é

 

 

ὁ      βαπτίζων ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ

Aquele  batizando em espírito santo

 

 

 34 κἀγὼ ἑώρακα     καὶ        μεμαρτύρηκα       ὅτι 

E eu     tenho visto     e     tenho dado testemunho que

 

 

οὗτός ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ

Este       é      o    filho de Deus

 

 

35 Τῇ ἐπαύριον      πάλιν    εἱστήκει      ὁ Ἰωάννης 

No dia seguinte novamente estava parado o João

 

 

καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο 

e    de   os  discípulos dele   dois

 

 

36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει 

E tendo olhado  para  Jesus   andando           disse:

 

 

Ἴδε   ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ 

Olhe o cordeiro de  Deus

 

 

37 καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος

E ouviram      os  dois discípulos    dele       falando

 

 

 καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ

e       seguiram        a      Jesus

 

 

 

 38    Στραφεὶς         δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς 

E tendo se voltado  então o Jesus e  tendo observado eles

 

 

 

ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς  Τί              ζητεῖτε 

seguindo         disse a eles:      O que estais procurando

 

 

Οἱ δὲ      εἶπαν      αὐτῷ Ῥαββί       ὃ         λέγεται

Os então disseram lhe:     Rabi       o qual   significado

 

 

 

 μεθερμηνευόμενον        Διδάσκαλε        Ποῦ μένεις 

sendo traduzido                Instrutor        Onde está pousando?

 

 

39 Λέγει αὐτοῖς Ἔρχεσθε καὶ ὄψεσθε 

Disse   lhes:            Vem          e    verá

 

 

 

ἦλθαν οὖν        καὶ εἶδαν ποῦ             μένει        

Foram portanto   e   viram  onde estava pousando

 

 

 καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν

e    com  ele     ficaram      o     dia

 

 

 ἐκείνην ὥρα ἦν      ὡς    δεκάτη 

aquele , hora  era cerca [a] décima

 

 

40 Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο 

Era   André     o   irmão  de Simão   Pedro     um de  os   dois

 

 

τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ 

os  que ouviram    de      João           e      tendo seguido        a ele

 

 

41 εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα

Achou          ele     primeiro    o     irmão       o seu próprio Simão

 

 

 καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν     τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν

e       disse:    lhe  Temos achado o Messias   o qual é

 

 

 μεθερμηνευόμενον Χριστός 

sendo traduzido           Cristo

 

 

42 ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐμβλέψας αὐτῷ 

Conduziu   ele       para   o  Jesus      tendo olhado ele

 

 

ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου 

o Jesus  disse:   Você  é Simão o filho de João

 

 

σὺ           κληθήσῃ Κηφᾶς     ὃ      ἑρμηνεύεται Πέτρος

Você será chamado  Cefas  o qual   é traduzido   Pedro

 

 

 

43 Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν 

No dia seguinte  ele desejou partir para a Galiléia

 

 

καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ 

e   encontra   Felipe         e       diz    a ele

 

 

ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι

O  Jesus:     Siga        a mim

 

 

 44 ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά 

Era  pois   o    Felipe     de         Betsaida

 

 

ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου 

de a  cidade   de André     e      Pedro

 

 

45 Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ

Achou      Felipe        o   Natanael     e       disse   a ele:

 

 

 

 Ὃν             ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται 

a [de] quem  escreveu  Moisés  em  a Lei          e      os profetas

 

 

 

εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ 

Temos encontrado Jesus filho de José o    de    Nazaré

 

 

 

46 Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί

E     disse   lhe  Natanael:             De Nazaré        pode

 

 

 τι ἀγαθὸν εἶναι Λέγει αὐτῷ ὁ Φίλιππος Ἔρχου καὶ ἴδε 

algo bom   ser?  Disse   lhe   o    Felipe:       Vem     e     vê

 

 

 

47 Εἶδεν ‹ὁ› Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν 

Viu     o        Jesus     o    Natanael   vindo            para   ele

 

 

καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ Ἴδε        ἀληθῶς          Ἰσραηλίτης

e disse a respeito dele: Eis  um verdadeiramente israelita

 

 

 

 ἐν ᾧ          δόλος οὐκ ἔστιν

em quem engano não   está

 

 

 48 Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ Πόθεν με γινώσκεις 

Disse   lhe   Natanael        De onde me conhece

 

 

 

Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Respondeu  Jesus    e    disse   lhe:

 

 

Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι 

antes o  você  Felipe      chamar

 

 

ὄντα ὑπὸ           τὴν συκῆν εἶδόν σε

estando debaixo  da figueira  eu vi você

 

 

 49 Ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ Ῥαββί σὺ εἶ ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 

respondeu   lhe   Natanael:     Rabi   você  é     o filho   de    Deus

 

 

σὺ Βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ 

você Rei    é     de    Israel.

 

 

50 Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ

Respondeu   Jesus      e     disse   lhe:

 

 

 Ὅτι    εἶπόν        σοι    ὅτι  εἶδόν  σε 

Porque eu disse a você que  eu vi  você

 

 

ὑποκάτω τῆς συκῆς πιστεύεις 

debaixo  da figueira     você crê?

 

 

   μείζω             τούτων                ὄψῃ 

Maiores do que estas coisas       você verá

 

 

51 καὶ λέγει αὐτῷ Ἀμὴν                ἀμὴν         λέγω ὑμῖν

E  disse   lhe :     Em verdade        em verdade  digo a vocês

 

 

 ὄψεσθε      τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους  τοῦ Θεοῦ 

Vocês verão  o   céu             aberto        e      os    anjos         de   Deus

 

 

ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου

subindo           e     descendo              sob  o   filho  do  homem

 
Aprenda Hebraico, Grego Coiné, Grego Clássico ou Inglês fazendo aulas por chamada de vídeo com o Queruvim! WhatsApp (61) 99431-0146. Também poderá fazer doações para o Queruvim, um Pesquisador Independente, a ampliar suas pesquisas de manuscritos da Bíblia. Tenho como projeto procurar antigos manuscritos do “Novo Testamento” em Hebraico ou Grego, em Bibliotecas ou outros arquivos antigos, que lancem luz sobre textos do “Novo Testamento”. Essas pesquisas envolvem arquivos eletrônicos digitalizados ou até mesmo viagens reais que farei nessa busca por antigos manuscritos em Hebraico e Grego. 

 

PIX:    299 303 568 19